Warunki użytkowania


Klauzula informacyjna

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, które wprowadzają spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

W związku z powyższym informujemy że;

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest firma Spero z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 26/9, 02-541 Warszawa, wpisana do rejestru firm pod numerem Nip: 5213104909.
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się;
  • Telefonicznie pod numerem telefonu +48 506392139.
  • Mailowo na adres: zgloszenia@spero.click
  • Pisemnie przesyłając korespondencję na adres Spero, Piotr Esse ul. Narbutta 26/9, 02-541 Warszawa.
   Z administratorem danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią / Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach;
  • zawarcia / wykonania umowy o świadczenie usługi informatycznych zgodnie w wybraną przez Panią / Pana opcją. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spero – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ustalenia/ dochodzenia / obrony przed roszczeniami lub rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spero – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • spełnienia ciążących na Spero obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – podstawą przetwarzania jest wykonania wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. Kategorie odbiorców danych osobowych – Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii;
  • Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy lub organy państwowe)
  • Firmy świadczące usługi z zakresu doręczenia korespondencji lub przesyłek, archiwizacji danych, obsługi informatycznej, księgowo-finansowej
  • Firmy / osoby współpracujące przy realizacji ustaleń zawartych umów
 5. Okres przechowywania danych – Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody
 6. Prawa osoby której dane dotyczą;
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania, uzupełnienia danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 7. Podanie niektórych danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.